Eyeballing Spy Satellites

http://cryptome.org/eyeball/satspy/satspy-eyeball.htm